Algemene voorwaarden HL Motorsport

Artikel 1: Definities

1. HL Motorsport: de gebruiker van deze algemene voorwaardes, gevestigd te Schijndel, ingeschreven onder KVK nummer 80193714
2. Wederpartij: het (natuurlijke of rechts) persoon waarmee HL Motorsport een overeenkomst heeft.
3. Overeenkomst: Alle afspraken die worden gemaakt door HL Motorsport en wederpartij waarbij HL Motorsport werkzaamheden verricht voor de wederpartij.
4. Zaken: Alle betrokken zaken die relevant zijn voor de overeenkomst.
5. Communicatie: Zowel schriftelijk (per post) als via E-mail en Whatsapp.

Artikel 2: Algemene bepalingen

1. De algemene voorwaardes zijn voor alle partijen die overeenkomst hebben met HL Motorsport van toepassing.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaardes zijn alleen van toepassing als deze vooraf schriftelijk ondertekend zijn door beide partijen.
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaardes van de wederpartij worden van de hand gewezen.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3: aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

1. Elk gemaakte aanbod door HL Motorsport is vrijblijvend. HL Motorsport is in geen enkel geval verplicht een opdracht te aanvaarden of uit te voeren.
2. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht HL Motorsport niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van HL Motorsport, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HL Motorsport anders aangeeft. Een overeenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat HL Motorsport de opdracht heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

Artikel 4: Uitvoering van werkzaamheden

1. Gegevens die HL Motorsport benodigd is voor het uitvoeren van haar werkzaamheden dienen tijdig te zijn verstrekt door de wederpartij. Hierbij is de wederpartij verantwoordelijk voor de juist- en volledigheid van de verstrekte informatie.
2. Werkzaamheden die door HL Motorsport worden uitgevoerd worden op de locatie van HL Motorsport uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen.
3. Om voor HL Motorsport haar werkzaamheden tijdig te kunnen uitvoeren is de wederpartij verantwoordelijk voor het aanleveren van het voertuig op de door HL Motorsport aangegeven tijd.
4. Alle opleveringstijd indicaties die door HL Motorsport worden gemaakt zijn strikt indicatief. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet toekomende rechten dan nadat hij HL Motorsport schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij HL Motorsport een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
5. Indien HL Motorsport gegevens benodigd voor de uitvoering van haar werkzaamheden is het leveringstermijn afhankelijk van de aanlevering van gegevens van de wederpartij.
6. Indien het voortuig waaraan HL Motorsport werkzaamheden heeft uitgevoerd niet binnen 3 (drie) dagen na voltooiing wordt opgehaald door de wederpartij heeft HL Motorsport het recht om hier stallingskosten voor in rekening te brengen. Deze kosten bedragen €25 (vijfentwintig) per dag.
7. Bij vervanging van onderdelen kan de wederpartij een verzoek doen voor het eigendom van de vervangen onderdelen. Bij het ontbreken van dit verzoek worden de vervangen onderdelen automatisch eigendom van HL Motorsport en maakt wederpartij op geen enkele manier aanspraak op een vergoeding hiervoor.

Artikel 5: Annuleren van werkzaamheden

1. De wederpartij is tot het moment dat HL Motorsport begint aan werkzaamheden gerechtigd de opdracht te annuleren. Op het moment dat de wederpartij de opdracht annuleert is HL Motorsport gerechtig de gemaakte kosten evenals eventuele bezettingsverlies te verhalen op de wederpartij.

Artikel 6: wijzingen van overeenkomsten

1. Als er na aanvang van werkzaamheden blijkt dat de vooraf afgesproken prijs niet een behoorlijke afronding van de werkzaamheden kan dekken, zal er tussen de partijen overleg moeten plaats vinden over welke aanpassing van de overeenkomst benodigd is om tot een juiste afronding te komen. Hierbij is de gewijzigde overeenkomst bindend en komt de oude overeenkomst te vervallen. HL Motorsport is bij wijzingen van overeenkomsten vrij om de prijs te verhogen of te verlagen.
2. In het geval dat er wijzingen of toevoegingen worden aangevraagd door de wederpartij zullen de in verband staande kosten worden gedragen door de wederpartij.
3. Bij wijzingen van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opleverdatum worden verworpen. Bij wijziging van een overeenkomst aanvaard de wederpartij dat de prijs en opleverdatum kunnen veranderen. HL Motorsport is gerechtigd te beginnen met haar werkzaamheden als de wederpartij akkoord gaat met de wijzing. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van HL Motorsport op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
4. Als er prijsverhogende omstandigheden aan het licht komen door de onjuiste verstrekking van informatie door de wederpartij zullen deze kosten worden gedragen door de wederpartij tenzij HL Motorsport de fout voorafgaande de offerte had behoren te ontdekken.
5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan HL Motorsport een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
6. Overige zaken dienen in overleg gewijzigd te worden

Artikel 7: Verkoop van zaken

1. Indien HL Motorsport uitsluiten iets verkoopt is dit artikel van toepassing
2. De levering van zaken geschied altijd door ophalen op de locatie van HL Motorsport, tenzij anders overeengekomen
3. Bij overeenkomst van levering zullen de verzendkosten verhaald worden op de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
4. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij nadat HL Motorsport hem heeft verwittigd. De wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor opslag van de zaken verschuldigd.
5. Het risico op beschadigen of verlies van de zaken gaat over naar de wederpartij op het moment dat de zaken feitelijk zijn overdragen aan de wederpartij of de door hem aangewezen derde partij.
6. HL Motorsport heeft het recht zaken in gedeeltes te leveren. Wanneer dit van toepassing is is het toegestaan voor HL Motorsport deze afzonderlijk te factureren.

Artikel 8: opschorting en ontbinding

1. HL Motorsport heeft het recht, mits omstandigheden het rechtvaardigen, de uitvoeringen van overeenkomsten op te schorten of met onmiddellijke omgang te ontbinden.
2. HL Motorsport heeft het recht overeenkomsten op te schorten als de wederpartij verplichten uit de overeenkomst niet of gedeeltelijk niet nakomt of zich niet houd aan deze algemene voorwaardes.
3. HL Motorsport heeft het recht overeenkomsten op te schorten als er informatie beschikbaar komt waaruit blijkt dat de wederpartij mogelijk geheel of totaal niet aan de verplichten kan of wil voldoen.
4. Voorts is HL Motorsport gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
5. Wederpartijen maken nimmer aanspraak op schadevergoedingen op het moment dat HL Motorsport zich op dit artikel beroept en overeenkomsten ontbind of opschort.
6. Schade die toe te rekenen is aan de wederpartij die voortkomen uit ontbinding of opschorting zullen worden verhaald bij de wederpartij.
7. Wanneer HL Motorsport een overeenkomst op grond van dit artikel opschort of ontbindt zijn alle vorderingen die HL Motorsport op de wederpartij heeft direct opeisbaar.

Artikel 9: garantie

1. HL Motorsport geeft een jaar lang garantie op al haar (las)werkzaamheden. Deze garantie is niet van toepassing op elektronica en los geleverde gebruikte zaken. De garantie gaat in op de dag van (op)levering.
2. De garantie vervalt indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan HL Motorsport kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, kortsluiting, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden en het aanbrengen van veranderingen.
3. De garantie vervalt bij reparaties aan zaken die niet zijn uitgevoerd door HL Motorsport.
4. De garantie vervalt bij nalatigheid van wederpartij door het onjuist, onvoldoende onderhoud of het niet opvolgen van instructies, aanwijzingen en advies gegeven door HL Motorsport.
5. De garantie of aanspraak hierop vervalt op het moment dat de wederpartij niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting.
6. De onderzoekskosten die gemaakt worden wordt verhaald op de wederpartij wanneer het gebrek niet toe te rekenen is aan HL Motorsport. HL Motorsport dient hier een melding van te maken bij de wederpartij. Bij nalatigheid van de melding door HL Motorsport kunnen de onderzoekkosten niet worden verhaald op de wederpartij.
7. Om aanspraak te maken op de garantie dient de wederpartij het gebrek binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek te melden bij HL Motorsport. Wanneer het gebrek toe te wijden is aan HL Motorsport zal HL Motorsport de zaken of onderdelen kosteloos vervangen of repareren.
8. Bij aanspraak op de garantie is geen sprake van opschorting van de betalingsplicht.

Artikel 10. Overmacht

1. HL Motorsport heeft geen verplichting tot het nakomen van overeenkomsten als er sprake is van overmacht. Overmacht wordt hier gezien als omstandigheden die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Als de overmachtssituatie een vooruitzicht heeft van langer dan een week heeft zowel HL Motorsport als de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierbij is er geen sprake van schadevergoeding.
3. Als gedurende een overmacht situatie HL Motorsport al begonnen is aan werkzaamheden, mag HL Motorsport de uitgevoerde werkzaamheden te factureren als zijnde een zelfstandige overeenkomst.

Artikel 11. Prijzen en Betalingen

1. Alle prijzen, offertes prijsopgave zowel die zowel schriftelijk als mondeling door HL Motorsport worden uitgebracht zijn afhankelijk van de (op dat moment) actuele prijzen en aanbiedingen.
2. Bij wijzingen in de overeenkomst, BTW tarieven of heffingen is HL Motorsport gerechtigd deze wijzingen door te rekenen aan de wederpartij.
3. Bij gegronde vrees voor het niet voldoen aan de (volledige) betalingsplicht is HL Motosport gerechtigd een deugdelijkheid zekerheid van betaling te vorderen.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
5. Betalingen aan HL Motorsport dienen te geschieden op het moment van levering. De betaling zullen normaliter geschieden door middel van een pin- dan wel tikkiebetaling. Eventuele andere vormen van betalingen zullen geschieden door het op te volgen van HL Motorsport voorgeschreven wijzen.
6. Bij het achterwegen blijven van een tijdige betaling treedt het verzuim van de wederpartij rechtswege in. HL Motorsport zal vanaf het moment van de wederpartij in verzuim treedt over het gehele opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente hanteren. Deze rente wordt gerekend van af het moment dat de wederpartij in verzuim treedt tot en met de dag dat de wederpartij heeft voldaan aan zijn betalingsplicht.
7. Alle redelijke kosten die gemaakt worden om het wettelijk opeisbare bedrag te verhalen op de wederpartij zullen worden verhaald op de wederpartij. Eventuele buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend volgens de wet incassokosten

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. Het nakomen van garantie die besproken is in artikel 9 is de enige soort van schadevergoeding die HL Motorsport kent. Buiten roekeloosheid en opzet draagt HL Motorsport geen aansprakelijkheid voor overige schades die de wederpartij heeft geleden.
2. HL Motorsport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
3. HL Motorsport heeft het recht geleden schades bij de wederpartij te herstellen. Hiervoor dient de wederpartij HL Motorsport in de gelegenheid te stellen. Als de wederpartij HL Motorsport hier niet toe in de gelegenheid stelt, vervalt alle aansprakelijkheid van HL Motorsport.
4. HL Motorsport is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade (gederfde winst, geleden verlies, schade door bedrijfstagnatie).
5. Op het moment (ondanks deze algemene voorwaardes) er aansprakelijkheid voor HL Motorsport bestaat is HL Motorsport alleen aansprakelijk voor de directe schade. Hieronder worden de volgende dingen verstaan;
a. De (redelijke) kosten die zijn gemaakt voor de vaststelling van de omvang van de schade en de oorzaak van de schade.
b. De (redelijke) kosten die gemaakt worden bij een gebrekkige prestatie van HL Motorsport te herstellen. Dit geldt alleen als het gebrek toe te rekenen is aan HL Motorsport.
c. De (redelijke) kosten die de wederpartij heeft gemaakt ter voorkoming van grotere schades. Deze kosten dienen aantoonbaar voor minder schade hebben gezorgd.
6. Bij verdergaande aansprakelijkheid van HL Motorsport (buiten deze algemene voorwaardes om) is HL Motorsport hoogstens aansprakelijkheid voor het deel van het bedrag van de factuur waar de schade betrekking tot heeft.
7. Het schade bedrag kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat HL Motorsport heeft verzekerd.
8. Het verjaringstermijn van vorderingen en verweren tegen HL Motorsport bedragen (in afwijking van de wet) één jaar.
9. In afwijking van het vorige lid verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer door een consument in verband met de stelling dat een geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervalt indien ter zake niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek is gereclameerd.
10. Behoudens in het geval van grove schuld of opzet van HL Motorsport zal de wederpartij HL Motorsport vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst door HL Motorsport c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de door HL Motorsport geleverde zaken.
11.HL Motorsport is op geen enkele manier aansprakelijk voor geleden schade door het gebruik van HL Motorsport uitlaatdelen, uitlaatsystemen en uitlaatdempers. Onder deze schades vallen bekeuringen, in beslagname, APK afkeur, motorschade en overige schade.

Artikel 13: Retentierecht

1. HL Motorsport heeft het recht om de verplichting tot de afgifte van het voertuig (die bij HL Motorsport in opdracht staat) op te schorten als er niet in geheel is voldaan aan de betaling. Dit is inclusief rente en eventuele bijkomende kosten.
2. Dit recht is niet meer van toepassing als de wederpartij HL Motorsport genoeg zekerheid tot betaling heeft geboden.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle zaken die HL Motorsport levert blijft het eigendom van HL Motorsport tot de wederpartij deugdelijk heeft voldaan aan al zijn verplichting van de overeenkomst.
2. Op het moment dat de wederpartij niet deugdelijk aan de verplichtingen heeft voldaan is de wederpartij niet gemachtigd de zaken te verkopen, verpanden of op andere te bezwaren.
3. Bij beslaglegging op goederen (waar eigendomsvoorbehoud op rust) door derden is de wederpartij verplicht HL Motorsport zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen.
4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan HL Motorsport of door HL Motorsport aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. HL Motorsport is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hierbedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 15: Slotbepalingen

1. Op elke overeenkomst die gesloten wordt door HL Motorsport en wederpartijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
2. Bij geschillen tussen HL Motorsport en wederpartijen zal het beroep van een rechter pas geschieden als er wederzijdse inspanning is geleverd om het onderling op te lossen.
3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van HL Motorsport aangewezen om van geschillen kennis te nemen.